Jesteś tutaj

Badania Naukowe

 Pracownia Badań Czynnościowych Układu Oddechowego

Kierownik dr hab. n. med. Tadeusz Przybyłowski
Powstała w roku 1978 kierowana kolejno przez: dr med. Jacek Barlińskiego, prof. dr hab. med. Janusza Kowalskiego, dr hab. Annę Doboszyńską, dr med. Katarzynę Wrotek, a od 2006 roku przez dr hab. n. med. Tadeusz Przybyłowskiego
Rodzaj badań diagnostycznych;
 • badania spirometryczne z rejestracją krzywej przepływ - objętość,
 • pletyzmograficzny pomiar objętości i pojemności płuc,
 • pomiar oporu dróg oddechowych metodą pletyzmograficzną,
 • ocena zdolności dyfuzyjnej płuc dla tlenku węgla,
 • pomiar podatności płuc,
 • badanie nadreaktywności oskrzeli w odpowiedzi na histaminę lub metacholinę,
 • ocena czynności mięśni oddechowych na podstawie pomiaru maksymalnego ciśnienia wdechowego i wydechowego,
 • ocena regulacji oddychania (między innymi pomiar ciśnienia okluzji)
 • rynomanometria,
 • pomiar stężenia tlenku azotu w powietrzu wydychanym (FENO),
 • 24-godzinny zapis EKG metodą Holtera, 24-godzinny pomiar wysycenia hemoglobiny krwi tętniczej tlenem (SaO2)
Obecnie Pracownia Badań Czynnościowych dysponuje następującymi zestawami doagnostycznymi:
 • pletyzmograf kabinowy Vmax firmy Sensor Medics (USA) umożliwiający wykonanie spirometrii, pletyzmografii, pomiaru oporu dróg oddechowych, zdolności dyfuzyjnej dla CO, siły mięśni oddechowych, regulacji oddychania,
 • zestaw ULTIMA PF (MedGraphics, USA)  wykorzystywany do badań spirometrycznych oraz pomiaru DLCO
 • 4 zestawy LungTest 1000 (MES, Polska) wykorzystywane  do badań spiormetrycznych,
 • zestaw ISPA (MES, Polska) służący do oceny reaktywności oskrzeli (stosowane bodźce to metacholina oraz AMP),
 • rynomanometr (MES, Polska) mogący znaleźć zastosowanie w ocenie upośledzenia przepływu powietrza przez nos,
 • zestaw do pomiaru stężenia NO w powietrzy wydychanym (NIOX, Aerocrine, Szwecja),
 • zestawy do 24-godzinnego zapisu EKG, SaO2 oraz aktywności ruchowej chorego.
Osoby wykonujące badania w Pracowni to zespół pielęgniarski: st. piel. Renata Imiełowska, Iwona Celińska, Katarzyna Trzaskowska oraz lekarze: dr n. med. Marta Maskey-Warzęchowska, dr n. med. Renata Rubinsztajn,  dr hab. n. med. Tadeusz Przybyłowski.

Realizowany jest grant rozwojowy „Przewlekła obturacyjna choroba płuc (POChP), choroba ogólnoustrojowa- największe zagrożenie XXI wieku” finansowany przez NCBiR

Kierunki badań naukowych

- Weryfikacja przydatności poszczególnych wskaźników czynnościowych w ocenie stopnia zaawansowania i skuteczności leczenia w chorobach obturacyjnych układu oddechowego.
- Ocena zmian zachodzących w tkance płucnej w przebiegu chorób śródmiąższowych oraz chorób tkanki łącznej. 
- Ocena nadreaktywności oskrzeli u chorych na astmę i POChP w zależności od zastosowanego bodźca. 

Pracownia Ergospirometrii

Kierownik: Dr hab. n. med. Tadeusz Przybyłowski
Pracownia powstała w 2001 r.
Rodzaj badań diagnostycznych:
 • kompleksowa ocena zdolności do wykonania wysiłku fizycznego: badania na bieżni ruchomej, cykloergometrze,
 • diagnostyka powysiłkowego skurczu oskrzeli,
 • 6-minutowy test chodu,
Zestaw do badań wysiłkowych ERGO 2000 (MES, Polska), w skład którego wchodzi między innymi bieżnia ruchoma, cykloergometr, system umożliwiający stabilizację parametrów powietrza wdychanego przez badanego (diagnostyka powysiłkowego skurczu oskrzeli) oraz stosowanie kontrolowanej tlenoterapii podczas wysiłku fizycznego.
Osoby wykonujące badania w Pracowni: dr hab. n. med. Tadeusz Przybyłowski, dr n. med. Marta Maskey - Warzęchowska, oraz st. pielęgniarka Katarzyna Trzaskowska.


W najbliższym czasie planowane jest rozszerzenie możliwości technicznych o prowadzenie badań wysiłkowych w trakcie tlenoterapii. 

Kierunki badań:
Ocena wpływu leczenia na wydolność fizyczną oraz występowanie powysiłkowego skurczu oskrzeli u chorych na astmę oskrzelową, przewlekłą obturacyjną chorobę płuc oraz zespół nakładania astma oskrzelowa / POChP. 
Ocena reakcji na wysiłek fizyczny u chorych na obturacyjny bezdech podczas snu leczonych za pomocą nCPAP. 
Analiza wpływu charakteru zajęcia układu oddechowego w przebiegu śródmiąższowych chorób układu oddechowego na odpowiedź na wysiłek fizyczny. 
Badania oceniające przydatność kliniczną testu 6 – minutowego chodu w diagnostyce różnych chorób układu oddechowego. 
Planowane jest również rozbudowanie możliwości diagnostycznych pracowni o zestaw umożliwiający stosowanie kontrolowanej tlenoterapii w warunkach spoczynkowych oraz w trakcie wysiłku. 

Ośrodek Pneumonologii Interwencyjnej 
Kierownik prof. dr hab. med. Rafał Krenke 
W strukturze Pracowni Pneumonologii Interwencyjnej znajdują się dwa gabinety bronchoskopowe w tym jeden interwencyjny, gabinet torakoskopii, gabinet biopsji opłucnej i płuc, gabinet Ph-metrii i gabinet ultrasonografii.
Pierwsza pracownia bronchoskopii powstała w roku 1982 a torakoskopii 1992 r.
Pracowali w nich kolejno dr Jacek Barliński dr Andrzej Lasota, Dr Paweł Droszcz
Rodzaj wykonywanych badań diagnostycznych: Bronchoskopia sztywna, Bronchofiberoskopia, Torakoskopia
Sprzęt: Bronchoskopy sztywne, Bronchofiberoskopy, Torakoskopy, Tory wizyjne, Aparat RTG (C-arm), Ph-metr. Ultrasonograf.
Wykonujący badania w pracowni: prof. Rafał Krenke, dr Piotr Korczyński , dr Katarzyna Górska, dr Marta Dąbrowska, dr. Joanna Klimiuk
Pielęgniarki: st. piel. Marzena Pastuszko, st. piel. Anna Kamińska 


Kierunki badań naukowych:
– Bronchofiberoskopowa diagnostyka zakażeń bakteryjnych i grzybiczych układu oddechowego z wykorzystaniem różnych materiałów badawczych oraz technik diagnostycznych.
– Badanie oceniające występowanie refluksu żołądkowo - przełykowego za pomocą pehametrii w diagnostyce kaszlu ( dr Magdalena Grabczak).
– W pracowni pobierane są bioptaty z oskrzeli, płuc i opłucnej pod kontrolą USG , RTG wykorzystywane dla celów badawczych wykonywanych w Pracowni Cytoimmunologii, dotyczących patofizjologii raka płuc, astmy, POChP, i chorób śródmiąższowych
– Rezalizowany jest grant rozwojowy: „Budowa, wdrożenie i ocena możliwości diagnostycznych wykorzystania komputerowego systemu do lokalizacji i celowej przez oskrzelowej biopsji węzłów chłonnych śródpiersia”


Ośrodek Diagnostyki Laboratoryjnej Chorób Układu Oddechowego
Kierownik; dr n med. Aleksandra Safianowska

Poprzednie jej nazwy to: Pracownia Biochemii, Pracownia Biochemii i Immunologii.
Powstała w 1984 roku kierowana w latach 1984 – 1994,przez prof. dr hab. n. przyr. Elżbietę Wałajtys – Rode, a od roku akademickiego 1994/95 przez dr hab. n. med. Hannę Grubek-Jaworską .
Obecnie w Pracowni pracują dwa zespoły
Zespól immunologiczno/biochemiczno bakteriologiczny: dr n. med. Aleksandra Safianowska dr n. med. Patrycja Nejman-Gryz, Magdalena Paplińska oraz st. technik Irena Makowska 
Zespół cytologiczny/ histologiczny: prof. dr hab. n. med Joanna Domagała-Kulawik, mgr Izabela Kraszewska - Braciszewska 

Zakres wykonywanych badań diagnostycznych:
- Oznaczanie stężenia alfa-1antytrypsyny w surowicy krwi
- Oznaczanie swoistych IgE (przeciwciała na antygeny błonkoskrzydłych)
- Laboratoryjna diagnostyka gruźlicy i chorób wywołanych przez prątki niegruźlicze
- w tym: diagnostyka molekularna gruźlicy (AMPLICOR MTB), bakterioskopia 
- hodowle na pożywce Loewensteina - Jensena i na pożywce płynnej w systemie MGIT identyfikacja do gatunku wyhodowanych szczepów metodą analizy kwasów mykolowych (technika HPLC)
- Wymazy szczoteczkowe z oskrzeli, materiał z biopsji aspiracyjnej cienkoigłowej (BAC) guzów obwodowych, guzów klatki piersiowej, materiały płynne, płyny z jam ciała, popłuczyny oskrzelowe, płyn z płukania oskrzelowo - pęcherzykowego (BALF) oraz plwocina indukowana.
Podstawowe wyposażenie pracowni cytoimmunologii:
pracowni biochemicznej: spektrofotometr, HPLC, pokojowa chłodnia,
pracowni immunologicznej: komory laminarne, mikroskopy - Axoio Skop, cieplarka CO2, zamrażarka -70°C, wirówki z chłodzeniem, czytnik ELISA, 
pracowni molekularnej: termocykler, blok grzejny, wyposażenie do elektroforezy, RT PCR - dwa aparaty 
Kierunki badań naukowych:
Poszukiwanie i ocena przydatności laboratoryjnych testów wspomagających diagnostykę różnicującą sarkoidozę, raka płuca, gruźlicę. 
Aktywność leków w odniesieniu do różnych elementów płucnych reakcji alergicznych (skurcz oskrzeli, napływ komórek zapalnych, uwalnianie mediatorów) w badaniach in vivo na modelach zwierzęcych. 
Makrofagi pęcherzyków płucnych w wybranych chorobach płuc - analiza porównawcza markerów powierzchniowych i reaktywności w warunkach in vitro
Analiza biochemicznych i cytologicznych parametrów płynu z płukania oskrzelowo -pęcherzykowego oraz indukowanej plwociny w chorobach płuc o różnorodnej etiologii.
Immunologia raka płuca z oceną subpopulacji limfocytów metodą cytometrii przepływowej. 
Ocena stanu zapalnego dróg oddechowych u chorych na POChP oraz osób palących papierosy.
Ocena apoptozy komórek zapalnych w różnych stanach chorobowych.
Zagadnienia związane z chorobami płuc wywołanymi przez NTM (nontuberculous mycobacteria). W tym: (I) optymalizacja laboratoryjnych metod diagnostyki chorób wywołanych zakażeniami NTM, (II) molekularne różnicowanie patogennych i niepatogennych podtypów Mycobacterium kansasii izolowanych z materiałów klinicznych, (III) poszukiwanie metod przyspieszających i obiektywizujących ocenę lekowrażliwości prątków.
Rezultatem są dwa granty promotorskie

Pracownia Zaburzeń Oddychania Podczas Snu
Kierownik: dr med. Piotr Bielicki
Powstała w roku 1990. Kierowali ją kolejno: prof. dr hab. med. Janusz Kowalski ,dr med. Tadeusz Przybyłowski, dr med. Krzysztof Byśkiniewicz a od 2007 roku dr med. Piotr Bielicki
Rodzaj badań diagnostycznych: badania przesiewowe z użyciem przenośnych urządzeń typu poly-MESAM, Polisomnografia, badania z użyciem aparatów auto-CPAP
Sprzęt: aparaty do badań przesiewowych: Polisomnograf, Tory audiowizyjne, Aparaty CPAP, BiPAP, auto-CPAP 
Wykonujący badania w pracowni OBPS : dr Piotr Bielicki, dr Marta Kumor dr Małgorzata Barnaś. Pielęgniarka: st. piel. Anna Mućka, st. piel. Ewa Buza


Kierunki badań naukowych: 

- Rodzinne występowanie OBPS.
- Ocena długotrwałej skuteczności leczenia OBPS metodą nCPAP.
- Wpływ leczenia metodą nCPAP na funkcję serca u chorych na OBPS
- Wpływ leczenia metodą n-CPAP na wybrane czynniki ryzyka choroby niedokrwiennej serca u chorych na OBPS
- Obraz kliniczny łagodnej i ciężkiej postaci OBPS.
- Zaburzenia endokrynologiczne o metaboliczne u chorych na OBPS wpływ CPAP 
- Realizowany jest projekt w ramach współpracy międzynarodowej CostB26 ESADA European Sleep Apnea Data Base - a collaboration between Europen Sleep centers

Pracownia Immunoterapii
Kierownikiem jest dr med. Andrzej Dąbrowski
Powstała w roku 2004 
zakres usług: 
- Testy skórne
- Immunoterapia iniekcyjna (alergeny wziewne) całoroczna i przedsezonowa
- Immunoterapia swoista na jad owadów błonkoskrzydłych
Osoby wykonujące badania w pracowni: dr med. Andrzej Dąbrowski, dr med. Joanna Hermanowicz-Salamon, dr med. Renata Rubinsztajn, piel. Barbara Krzyżańska

Kierunki badań naukowych:
Monitorowanie skuteczności immunoterapii w odniesieniu do biochemicznych i immunologicznych wskaźników zapalenia. 


Kierunki badań naukowych 
- badania patogenezy i monitorowania astmy,
- badania i różnicowanie stanu zapalnego u chorych na astmą i POChP,
- badanie odpowiedzi immunologicznej u chorych na raka płuc,
- badanie i wpływ choroby na układ krążenia oraz gruczoły dokrewne u chorych na OBPS
- badania różnych metod leczenia OBPS
- nowoczesna molekularna diagnostyka mykobakterioz ,
- diagnostyka molekularna zakażeń mykoplazmatycznych,
- udział w licznych międzynarodowych badaniach klinicznych nowo wprowadzanych leków u chorych na astmę, POChP, zapalenie płuc wewnątrz i zewnątrz szpitalne

Granty naukowe realizowane w ciągu ostatnich 5 lat
– Mikrobiologiczna diagnostyka mykobakterioz z zastosowaniem technik HPLC do identyfikacji gatunkowej Mycobacterium sp. – Prof. dr hab. med. Ryszarda Chazan 
– Oddziaływanie monostruktur węglowych na układ oddechowy w warunkach in vitro – Dr hab. n med. - Hanna Grubek –Jaworska

Granty rozwojowe finansowane przez NCBiR
– Przewlekła obturacyjna choroba płuc ( POChP), choroba ogólnoustrojowa - największe zagrożenie XXI wieku" (NR13 0034 06/2009). Termin realizacji: 1.10.2009- 31.03.2013. Kierownik projektu: prof. dr hab. med. Ryszarda Chazan.
Naukowi partnerzy projektu:
1.    Katedra i Klinika Pneumonologii Śląskiego UM w Katowicach. Kierownik: Prof. dr hab. med.Władysław Pierzchała
2.      Katedra i Klinika Pulmonologii i Nowotworów Płuc AM im. Powstańców Śląskich we Wrocławiu. Kierownik: Prof. dr hab. med. Renata Jankowska
3.      Katedra i Klinika Pneumonologii, Onkologii i Alergologii UM im. Prof. Feliksa Skubiszewskiego w Lublinie. Kierownik: Prof. dr hab. med. Janusz Milanowski
4.      Katedra i Klinika Pulmonologii, Alergologii i Onkologii Pulmonologicznej UM w Poznaniu. Kierownik: Prof. dr hab. med. Halina Batura Gabryel
5.      Klinika Pneumonologii UM w Gdańsku. Kierownik: Prof. dr hab. n. med. Jan Marek Słomiński

– Budowa, wdrożenie i ocena możliwości diagnostycznych wykorzystania komputerowego systemu do lokalizacji i celowej przez oskrzelowej biopsji węzłów chłonnych śródpiersia – prof. dr hab. n. med. Rafał Krenke

Granty promotorskie
promotor Prof. dr hab. n med. Ryszarda Chazan
– J. Glapiński: „Rozpoznawanie gatunku Mycobacterium na podstawie numerycznej bazy danych kwasów mykolowych”
– K. Wrotek: „Ocena układu oddechowego u chorych na obturacyjny bezdech podczas snu”
– M. Maskey - Warzechowska: „Ocena czynności mięśni oddechowych u chorych na przewlekłą obturacyjną chorobę płuc”
– J. Mazurek: „Wpływ przewlekłego leczenia montelukastem na jakość życia chorych na astmę oskrzelową oraz wybrane mediatory zapalenia alergicznego”
– K. Hildebrand: „Porównanie przydatności wybranych testów czynnościowych układu oddechowego w rozpoznawaniu powysiłkowego skurczu oskrzeli”
– K. Górska: „Różnicowanie astmy oskrzelowej i przewlekłej obturacyjnej choroby płuc na podstawie wybranych merkerów zapalenia alergicznego w materiale z dróg oddechowych”
– M. Kumor: „Wpływ leczenia za pomocą ciągłego dodatniego ciśnienia w drogach oddechowych na czynniki ryzyka choroby niedokrwiennej serca u chorych na obturacyjny bezdech podczas snu”.
– M. Barnaś: „ Wpływ leczenia za pomocąciaglego dodatniego xiśnienia w drogach odechowych na dobowy profil wydzielania melatoniny u chorych z obturacyjnym bezdechem podczas snu”
– J. Nasiłowski; „ Wpływ treningu fizycznego na sprawność wysiłkowa i jakość życia chorych na POChP leczonych tlenem w domu
– E. Grabczak: „ Przydatność 24 godzinnego pomiaru pH w przełyku w porównaniu z wielokanałową impedancja w diagnostyce refleksu żołądkowo-przełykowego jako przyczyny przewlekłego kaszlu”
promotor dr hab. n med. Hanna Grubek -Jaworska
-  R. Walkiewicz: „Ocena przydatności ilościowej analizy kwasów mykolowych techniką HPLC w badaniu lekowrażliwości szczepów Mycobacterium”
– M. Paplińska: „ Wpływ inhibitorów fosfodiesterazy 4:rolipramu i Ro-201724 na ekspresję eotoksyn w komórkach nabłonka oskrzelowego
Grant promotorski - Dr hab. n. med. Joanna Domagała
- R. Chądzyński: „Ocena zaburzeń w układzie odpornościowym czynnych i biernych palaczy papierosów” -

Pracownicy Kliniki są członkami wielu krajowych i międzynarodowych towarzystw naukowych takich jak: Polskie Towarzystwo Internistyczne, Polskie Towarzystwo Chorób Płuc, Polskie Towarzystwo Alergologiczne, Polskie Towarzystwo Cytomterii, Polskie Towarzystwo Patologii, European Respiratory Society, INTERASMA, American Academy of Allergology Asthma Immunology, European Academy of Allergy Clinical Immunology, American Thoracic Society, American College of Chest Physicians. 

Osiągnięcia naukowe 
· Badania dotyczące patogenezy astmy i ocena działania leków na modelu astmy u małych zwierząt.
· Badania i różnicowanie stanu zapalnego u chorych na same i obturacyjnych w oparciu o badania endoskopowe. Ocena składu komórkowego BALF oraz mediatorów zapalenia alergicznego uwalnianych z komórek tucznych, eozynofilów, limfocytów; histaminy leukotrienów ECP, cytokin IL-4, IL-5, IL-8, TNFa, INF g.
· Wykorzystanie analizy stężenia tlenku azotu w powietrzu wydychanym dla monitorowania przebiegu astmy i wpływu leczenia na FNO.
· Wykorzystanie testów ergospirometrycznych w patogenezie i diagnostyce chorób układu oddechowego
· Wykorzystanie plwociny indukowanej w badaniu procesów zapalnych w astmie i POChP.
· Badania odpowiedzi immunologicznej u chorych na raka płuc w oparciu o metodę cytometrii przepływowej z wykorzystaniem BALF i indukowanej plwociny.
· Badania zależności OBPS oraz zmian w układzie krążenia (nadciśnienie, niewydolność serca) oraz wpływ OBPS na czynność gruczołów dokrewnych.
· Badanie roznych metod leczenia OBPS: n-CPAP, auto-CPAP, aparaty ortodontyczne.
· Nowoczesna molekularna diagnostyka mykobakterioz, gruźlicy zakażeń atypowych.
Pracownicy Kliniki każdego roku otrzymują nagrody naukowe Jego Magnificencji Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medyczne 
Działalność wydawnicza 
Pracownicy Kliniki są autorami kilku podręczników, tłumaczeń i skryptów dla studentów oraz rozdziałów w podręcznikach.
Skrypty: red. Wacław Droszcz: „Postępy Pneumonologii”, rok 1984 oraz „Wybrane Zagadnienia Pneumonologii” rok 1990 
Monografie W. Droszcz: „Astma oskrzelowa i zespoły astmatyczne” 1980 r, „Astma oskrzelowa”, 1988 r „Astma” 2000 r. 
W. Droszcz, R. Krenke „Choroby opłucnej” 1997r
A. Doboszyńska, D. Brzostek „Leczenie w chorobach układu oddechowego”
Doboszyńska, K, Wrotek „Badania czynnościowe układu oddechowego” 1999 r., II wydanie 2004 r.
R. Chazan: „Zakażenia układu oddechowego” 1998 r.
Ryszarda Chazan: „Pneumonologia i alergologia praktyczna - wybrane jednostki chorobowe” oraz „ Pneumonologia i alergologia praktyczna – diagnostyka i terapia” rok 2001, wznowienie rok 2003.
R.Chazan: „Pneumonologia Praktyczna” 2006 r.
Wydano również dwie duże monografie tłumaczone z języka angielskiego ”Choroby płuc” PZWL, 1988r i „Choroby płuc - diagnostyka i terapia” U&P., 2000r. 
Podręczniki:
„Choroby układu oddechowego w praktyce lekarza opieki podstawowej” pod redakcja R. Chazan . Volters Cluver 2009 r.
" Pneumonologia i Alergologi Wybrane jednostki chorobowe" - pod redakcja R. Chazan . alfa- medica press 2010 r.
" Pneumonologia i Alergologii. Badania diagnostyczne i postępowanie" - pod redakcją R. Chazan. alfa medica- press 2010 r.
"Pneumonologia" pod redakcjia Ryszardy Chazan. alfa medica-press 2011r.